بستن این پنجره

دانلودرایگان بررسی سیستم بتن پیش ساخته با سقفهایهالوکور درساختمانها مقاله - مرکز معرفی و فروش محصولات اینترنتی مکاتبه

دانلودرایگان بررسی سیستم بتن پیش ساخته با سقفهایهالوکور درساختمانها مقاله

جمعه 20 مرداد 1396 ساعت 19:56

دانلودرایگان بررسی سیستم بتن پیش ساخته با سقفهایهالوکور درساختمانها مقاله

 مقاله بررسی سیستم بتن پیش ساخته با سقفهایهالوکور درساختمانها.

در دهه های اخیر با توجه به نیاز روزافزون به احداث ساختمان و ابنیه در مدتی کوتاه،جوامع مختلف باا
بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین،با استفاده از دستگاهها و تجهیزات پیشرفته و نیروی با تجربه اقدام باه
تولید انبوه ساختمان می نمایند.بتن به عنوان یک ماده اولیه با خواص مطلوب جایگاه ویژهای در صنعت
ساختمان پیدا کرده است،که در این میان استفاده از قطعات بتنی پیشسااخته اهمیات باازایی یافتاه
است.سیاتم پیشساخته بتنی با سقف هالوکور یکی از روشهایی است که به این منظور مورد اساتفاده
قرار میگیرد.مشخصه بارز این سیاتم طول دهانه،وزن سبک،سهولت و سرعت اجرا و درنتیجاه کااهش
فاصله زمانی میان سرمایهگذاری تا بهرهبرداری است.باتوجه به تولید قطعات در کارخانه کیفیت ساخت
آنها نابت به قطعات بتنی تولید شده در کارگاه بالاتر بوده و از نظر زمان اجرا نیز نابت به سیاتمهای
متداول سریعتر است.این سیاتم یکی از مناسبترین فنآوریهای نوین برای تولید صانعتی سااختمان
محاوب میشود


http://zabanha.sellfile.ir/images/3box.png

خرید+دانلودرایگان

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.